Părinţi

Părinţii elevilor sunt cei mai importanţi parteneri ai Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr” în realizarea misiunii unităţii de învăţământ. Relaţia cu părinţii este asigurată organizatoric prin adunările generale ale părinţilor, prin comitetele de părinţi pe clasă (CDP) şi prin Consiliul reprezentativ al părinţilor (CRP).

 

Adunarea generală a părinţilor clasei

 

 - Este constituită din toţi părinţii elevilor dintr-o anumită clasă şi este prezidată de drept de dirigintele clasei.

 - Se organizează cel puţin de 3 ori pe an şcolar: la începutul fiecărui semestru şi la sfârşitul anului şcolar.

 - Este convocată de dirigintele clasei sau de preşedintele comitetului de părinţi al clasei.

 - Analizează întreaga activitate la nivelul clasei şi propune măsuri de îmbunătăţire a situaţiei la învăţătură şi purtare a elevilor clasei.

 

Comitetul de părinţi al clasei

 

 - Se compune din 3 persoane: un preşedinte şi 2 membri.

 - Este stabilit de adunarea generală a părinţilor clasei, în fiecare an şcolar, în termen de 30 de zile de la începerea cursurilor.

 - Reprezintă interesele părinţilor elevilor clasei în:

     <> adunarea generală a părinţilor pe şcoală;

     <> Consiliul Reprezentativ al Părinţilor;

     <> Consiliul Profesoral;

     <> consiliul clasei.

Comitetul de părinţi al clasei îndeplineşte următoarele atribuţii:

 - sprijină dirigintele în îmbunătăţirea frecvenţei elevilor la cursuri;

 - acordă sprijin şi asistenţă în activitatea de consiliere şi orientare şcolară şi profesională a elevilor;

 - sprijină dirigintele şi unitatea de învăţământ în organizarea unor activităţi extraşcolare;

 - se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu pentru elevii clasei şi în modernizarea bazei materiale a unităţii de învăţământ;

 - identifică şi atrage sponsori, persoane fizice sau juridice, pentru modernizarea bazei materiale a clasei/unităţii de învăţământ;

 - asigură legătura părinţilor cu unitatea de învăţământ, prin intermediul dirigintelui.

 

Fonduri realizate de părinţi

 

Comitetul de părinţi al clasei şi Consiliul Reprezentativ al Părinţilor (CRP) pot propune părinţilor elevilor o sumă minimă, contribuţie în întregime benevolă, în scopul constituirii unor fonduri ale părinţilor la nivel de clasă, respectiv de unitate de învăţământ.

 

Cele „10 Reguli” privind contribuţiile financiare benevole ale părinţilor şi fondurile realizate de părinţi:

  

 1. Contribuţiile financiare ale părinţilor nu sunt obligatorii, iar neachitarea acestora nu are nici un efect asupra elevilor.

 2. Sponsorizările şi/sau contribuţiile financiare ale părinţilor nu atrag drepturi în plus pentru anumiţi elevi. 

 3. Este interzisă implicarea elevilor în strângerea/gestionarea fondurilor realizate de părinţi pentru clasă/unitatea de învăţământ.

 4. Este interzisă iniţierea oricăror discuţii cu elevii privind colectarea şi administrarea fondurilor realizate de părinţi.

 5. Este interzis personalului angajat în unitatea de învăţământ să opereze în orice mod cu fondurile realizate de părinţi.

 6. Fondurile realizate de părinţi se utilizează numai în interesul elevilor, în principal pentru următoarele categorii de activităţi:

     a. îmbunătăţirea condiţiilor de studiu şi modernizarea bazei materiale;

     b. premierea elevilor cu rezultate foarte bune la învăţătură şi purtare la sfârşitul anului şcolar;

     c. acordarea de sprijin financiar (inclusiv burse) sau material elevilor care au o situaţie materială dificilă;

     d. participarea elevilor la concursuri şi competiţii şcolare, în cuantum de maxim 50% din sumele necesare;

     e. organizarea unor activităţi extraşcolare;

     f. achiziţia unor materiale şi servicii necesare pentru buna organizare şi desfăşurare a activităţilor clasei/unităţii de învăţământ.

 7. Angajarea şi cheltuierea fondurilor realizate de părinţi este permisă numai comitetelor de părinţi sau CRP:

     a. la iniativa şi/sau propunerea părinţilor;

     b. la propunerea dirigintelui, a directorului şi/sau a Consiliului de Administraţie.

 8. Fondurile realizate de părinţi se gestionează prin conturi bancare (nu se păstrează în numerar la nivelul clasei/unităţii).

 9. Casierul comitetului de părinţi al clasei/CRP răspunde de realizarea şi păstrarea evidenţelor financiare.

10. Preşedintele comitetului de părinţi pe clasă/CRP prezintă anual părinţilor un raport financiar complet.

 

Cele mai importante modernizări ale bazei materiale realizate cu contribuţia părinţilor

 

Anul şcolar 2012/2013: Dotarea cu tehnică de calcul a laboratorului IV de informatică (corp de clădire B)

Anul şcolar 2011/2012: Dotarea cu tehnică de calcul a laboratorului IV de informatică (corp de clădire B)

Anul şcolar 2010/2011: Achiziţie şi instalare draperii săli de clasă corp de clădire B şi Sala de Festivităţi „Emil Cioran”

Anul şcolar 2009/2010: Îmbunătăţirea condiţiilor de igienă din grupurile sanitare (lavoare, dozatoare, uscătoare, apă caldă)

Anul şcolar 2008/2009: Realizarea Centrului de Documentare şi Informare (inclusiv fonduri din 2007/2008)

Anul şcolar 2006/2007: Raţionalizarea reţelei de date şi conectarea laboratoarelor şi cabinetelor la Internet

Anul şcolar 2005/2006: Reamenajarea şi modernizarea Laboratorului de biologie

Anul şcolar 2004/2005: Reamenajarea şi modernizarea Laboratorului de fizică

 

Propuneri, sugestii sau sponsorizări pentru comitetele de părinţi ale claselor sau Consiliul Reprezentativ al Părinţilor?

Vă rugăm folosiţi pagina Contact  precizând la subiect „Pentru CDP/CRP”. Mulţumim!