Oferta educaţională

Oferta educațională a Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr” în anul școlar curent: Oferta_educationala_2019-2020.pdf

Oferta educaţională este constituită din următoarele elemente:

1. Planul de şcolarizare

Reprezintă numărul de locuri/numărul de elevi şi numărul de clase de fiecare tip (nivel, filieră, profil, specializare, specializare suplimentară) organizate în fiecare an şcolar de Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”.

Pentru clasele de început de ciclu de şcolarizare se oferă (în funcţie de prevederile legale în vigoare în anul respectiv):

     - 25-30 de locuri/clasă pentru clasa a V-a;

     - 28-30 locuri/clasă pentru clasa a IX-a.

Numărul de elevi pe clasă poate să fie diferit de numărul de locuri oferite iniţial - ca urmare a numărului de elevi efectiv înscrişi (numai la nivel gimnazial) şi mobilităţii elevilor pe parcursul anilor şcolari, în condiţiile legale în vigoare (la nivel gimnazial şi liceal).

Numărul şi/sau tipul claselor nu se pot modifica pe parcursul anului şcolar, iar numărul maxim de elevi pe clasă permis de legislaţia în vigoare este de 30.

Planul de şcolarizare se propune anual de Consiliul Profesoral şi de Consiliul de Administraţie şi se aprobă de Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu.

2. Planurile-cadru de învățământ

Precizează pentru fiecare clasă disciplinele obligatorii şi numărul de ore pe săptămână alocat pentru acestea.

Specifică numărul total de ore pe săptămână alocat disciplinelor/activităţilor de tip opţional (curriculumul la decizia şcolii).

Planurile-cadru de învăţământ sunt elaborate de Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar şi sunt aprobate prin Ordin al ministrului educaţiei şi nu pot fi modificate la nivelul unităţii de învăţământ

3. Curriculum la decizia şcolii (CDŞ)

Stabileşte pentru fiecare clasă disciplinele/activităţile opţionale realizate în fiecare an şcolar, conform numărului total de ore alocat în acest scop prin planurile-cadru de învăţământ.

Se elaborează de Comisia pentru Curriculum din Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, se avizează de Consiliul Profesoral şi se aprobă de Consiliul de Administraţie.

După aprobarea disciplinelor/activităţilor din CDŞ, în baza opţiunii elevilor şi având în vedere resursele existente, aceste discipline/activităţi devin obligatorii pentru elevi şi profesori în anul şcolar respectiv.

Prezenţa la ore şi notele obţinute la disciplinele/activităţile din cadrul curriculumului la decizia şcolii se consemnează în catalog şi fac parte din situaţia şcolară semestrială şi anuală a elevului.

 

Suplimentar acestor elemente prevăzute de legislația în vigoare, CNGL oferă elevilor săi și:

Activităţi extracurriculare

Reprezintă activităţi academice, sportive şi artistice care se organizează la nivelul unităţii de învăţământ, de regulă pe nivel de clase, suplimentar faţă de disciplinele din planurile-cadru de învăţământ şi din curriculumul la decizia şcolii.

Activităţile extracurriculare se organizează în spaţiile şcolare din unitatea de învăţământ, de regulă în afara orarului principal.

Se propun de Comisia pentru Curriculum din Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, se avizează de Consiliul Profesoral şi se aprobă de Consiliul de Administraţie.

După aprobarea activităţilor extracurriculare, în baza opţiunii elevilor şi având în vedere resursele existente, aceste activităţi devin obligatorii pentru elevi şi profesori în anul şcolar respectiv.

Prezenţa la ore şi rezultatele evaluărilor la activităţile extracurriculare se consemnează în documentele cadrului didactic care susţine activitatea respectivă şi nu se trec în catalog.

Situaţia prezenţei la activităţile extracurriculare a elevului care a optat în scris pentru aceste activităţi este luată în considerare la stabilitea notei la purtare, în acelaşi regim cu prezenţa la celelalte ore.

Rezultatele obţinute în urma participării la activităţile extracurriculare se menţionează şi se recompensează la nivelul clasei şi, în funcţie de calitatea rezultatelor, la nivelul unităţii de învăţământ 

Activităţi extraşcolare

Reprezintă activităţile educative, de orientare şcolară şi profesională, culturale, artistice, sportive, recreative etc. organizate pentru elevii Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr”, de regulă în afara unităţii de învăţământ şi în afara orarului.

Activităţile extraşcolare se stabilesc şi se organizează de diriginţi şi de echipe/comisii cu responsabilităţi specifice, cu aprobarea direcţiunii

Participarea elevilor la activităţile extraşcolare este benevolă şi, în funcţie de specificul activităţii, poate fi rezultatul unui proces de selecţie aplicat de organizatori.

La fel ca în timpul tuturor activităţilor organizate de Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, elevii trebuie să respecte şi pe parcursul activităţilor extraşcolare regulile unui comportament civilizat şi decent.

Pentru anumite activităţi extraşcolare se pot stabili reguli specifice, iar elevii sunt obligaţi să respecte întocmai aceste reguli - pentru siguranţa lor şi a colegilor lor şi pentru a asigura succesul activităţii.

Prezenţa şi rezultatele elevilor la activităţile extraşcolare se consemnează de organizatori şi nu se trec în catalog.

Rezultatele obţinute în urma participării la activităţile extraşcolare se menţionează şi se recompensează la nivelul clasei şi, în funcţie de calitatea rezultatelor, la nivelul unităţii de învăţământ.