Extracurricular

Activităţi extracurriculare (AEC) - informaţii generale

  

Reprezintă activităţi academice, sportive şi artistice care se organizează la nivelul unităţii de învăţământ, de regulă pe nivel de clase, suplimentar faţă de disciplinele din planurile-cadru de învăţământ şi din curriculumul la decizia şcolii.

Activităţile extracurriculare se organizează în spaţiile şcolare din unitatea de învăţământ, de regulă în afara orarului principal.

Se propun de Comisia pentru Curriculum din Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, se avizează de Consiliul Profesoral şi se aprobă de Consiliul de Administraţie.

Începând cu anul 2010, după introducerea finanţării cheltuielilor de personal în funcţie de numărul de elevi pe baza costului standard pe elev, a fost necesară o reducere substanţială a activităţilor extracurriculare pentru încadrarea în fondurile alocate.

După aprobarea activităţilor extracurriculare, în baza opţiunii elevilor şi având în vedere resursele existente, aceste activităţi devin obligatorii pentru elevi şi profesori în anul şcolar respectiv.

Prezenţa la ore şi rezultatele evaluărilor la activităţile extracurriculare se consemnează în documentele cadrului didactic care susţine activitatea respectivă şi nu se trec în catalog.

Situaţia prezenţei la activităţile extracurriculare a elevului care a optat în scris pentru aceste activităţi este luată în considerare la stabilitea notei la purtare, în acelaşi regim cu prezenţa la celelalte ore.

Rezultatele obţinute în urma participării la activităţile extracurriculare se menţionează şi se recompensează la nivelul clasei şi, în funcţie de calitatea rezultatelor, la nivelul unităţii de învăţământ.

  

Activităţi extracurriculare (AEC) - orientare generală

 

În Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, activităţile extracurriculare vizează în principal pregătirea pentru înaltă performanţă şi formarea de competenţe avansate, promovarea unui stil de viaţă sănătos şi susţinerea talentului artistic - conform cu viziunea şi misiunea unităţii de învăţământ. Prin activităţile extracurriculare se urmăreşte, în combinaţie cu oferta CDŞ:

 - pregătirea avansată pentru înaltă performanţă academică şi sportivă (participarea la olimpiade, concursuri şi competiţii)

 - promovarea şi susţinerea talentului artistic în arte plastice şi în muzică

 - susţinerea unui stil de viaţă sănătos prin mişcare şi sport

 - realizarea activităţilor redacţionale - Anuarul CNGL şi Revista Lyceum

 - formarea competenţelor avansate în limbi moderne pentru promovarea examenelor lingvistice cu recunoaştere internaţională

 - formarea unor competenţe profesionale în informatică (Academia ORACLE) şi în utilizarea calculatorului (pentru obţinerea ECDL)

  

Activităţi extracurriculare (AEC) - procedura de stabilire

 

Pentru stabilirea anuală a activităţilor extracurriculare (AEC) şi a formaţiunilor de studiu pentru aceste activităţi se procedează astfel:

 1. Comisia pentru curriculum solicită şi centralizează propunerile de la şefi de catedre, cadre didactice, elevi şi părinţi

 2. Comisia pentru curriculum stabileşte proiectul AEC, în funcţie de solicitări, resurse şi politica unităţii de învăţământ

 3. Proiectul AEC este discutat şi avizat de Consiliul Profesoral

 4. Proiectul AEC se transmite către elevi spre consultare, propuneri de modificări şi exprimarea opţiunilor

 5. Comisia pentru curriculum stabileşte AEC rezultate din propunerile şi opţiunile elevilor, având în vedere resursele existente

 6. Consiliul Profesoral discută, după caz corectează şi avizează AEC şi le trimite spre aprobare Consiliului de Administraţie

 7. Consiliul de Administraţie discută, după caz corectează şi aprobă AEC

 8. Activităţile extracurriculare şi formaţiunile de studiu aprobate de Consiliul de Administraţie devin obligatorii pentru toată şcoala

 

Activităţi extracurriculare (AEC) - anul şcolar curent

 

În anul şcolar curent, activităţile extracurriculare organizate sunt precizate în fişierul următor: (în curs de actualizare)

 

Activităţi extracurriculare (AEC) - oferta pentru anul şcolar viitor

 

Activităţile extracurriculare propuse pentru anul şcolar viitor vor fi publicate în această pagină după finalizarea procedurii descrise anterior - cel mai târziu în luna mai. Vă rugăm reveniţi!

 

Propuneri şi sugestii pentru activităţi extracurriculare? Folosiţi pagina Contact precizând la subiect „Pentru AEC”. Mulţumim!