Consiliul Părinţilor

Organizare 

 

Consiliul Reprezentativ al Părinţilor:

 - Se constituie la nivelul unităţii de învăţământ şi este format din preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei clase.

 - Este coordonat de un comitet format din 3-4 membri, aleşi, de regulă, pentru o perioadă de 4 ani:

     <> Preşedinte - părintele unui elev din învăţământul liceal;

     <> 1-2 Vicepreşedinţi - dintre care unul obligatoriu părintele unui elev din învăţământul gimnazial;

     <> Casier (după caz; la decizia Consiliului, atribuţiile specifice pot fi preluate de un vicepreşedinte).

 - Consiliul Reprezentativ al Părinţilor îşi desemnează reprezentanţii în Consiliul de Administraţie şi alte structuri interne ale CNGL.

 - Se întruneşte la convocarea directorului sau a preşedintelui, cel puţin de două ori în fiecare an şcolar. 

 

Atribuţii

 

Consiliul Reprezentativ al Părinţilor:

 - susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consilere şi orientare şcolară şi profesională a elevilor;

 - propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi continuarea studiilor absolvenţilor;

 - propune discipline/activităţi pentru curriculumul la decizia şcolii şi în general pentru realizarea ofertei educaţionale anuale;

 - identifică şi asigură surse de finanţare extrabugetare şi propune Consiliului de Administraţie modul de utilizare a acestora;

 - sprijină parteneriatele educaţionale cu instituţiile cu rol educativ, cultural, artistic etc. în plan local, naţional şi european;

 - susţine unitatea de învăţământ în programele de prevenire şi combatere a abandonului şcolar şi de îmbunătăţire a frecvenţei;

 - susţine unitatea de învăţământ în programele de prevenire şi combatere a violenţei şcolare şi a comportamentelor nesănătoase;

 - se preocupă de dezvoltarea multiculturalităţii şi a dialogului cultural în plan local;

 - susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor şi a altor activităţi ştiinţifice, culturale, artistice şi sportive;

 - conlucrează cu organele abilitate în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de ocrotire;

 - sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale;

 - are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi activităţii elevilor în unitatea de învăţământ;

 - aprobă raportul financiar anual prezentat de preşedinte şi de casier.

 

Directorul Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr” prezintă în faţa Consiliului Reprezentativ al Părinţilor cele mai importante documente manageriale anuale: proiectul de dezvoltare instituţională, planurile manageriale anuale şi rapoartele de activitate anuale.

 

Componenţă

 

În anul şcolar 2011/2012, Consiliul Reprezentativ al Părinţilor din Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” este format din 35 de membri, şi este coordonat de:

 - Dl. Călin CRISTIAN, preşedinte

 - D-na Elena Luminiţa BOULEANU, vicepreşedinte şi casier

 - D-na Maria Luana HOZA, vicepreşedinte

Componenţa nominală a Consiliului Reprezentativ al Părinţilor în anul şcolar curent: (în curs de actualizare)

 

Propuneri, sugestii sau sponsorizări pentru comitetele de părinţi ale claselor sau Consiliul Reprezentativ al Părinţilor?

Vă rugăm folosiţi pagina Contact  precizând la subiect „Pentru CDP/CRP”. Mulţumim!