CDŞ

Curriculumul la decizia şcolii (CDŞ) - informaţii generale

  

Stabileşte pentru fiecare clasă disciplinele/activităţile opţionale realizate în fiecare an şcolar, conform numărului total de ore alocat în acest scop prin planurile-cadru de învăţământ.

Se elaborează de Comisia pentru Curriculum din Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, se avizează de Consiliul Profesoral şi se aprobă de Consiliul de Administraţie.

După aprobarea disciplinelor/activităţilor din CDŞ, în baza opţiunii elevilor şi având în vedere resursele existente, aceste discipline/activităţi devin obligatorii pentru elevi şi profesori în anul şcolar respectiv.

Prezenţa la ore şi notele obţinute la disciplinele/activităţile din cadrul curriculumului la decizia şcolii se consemnează în catalog şi fac parte din situaţia şcolară semestrială şi anuală a elevului.

  

Curriculumul la decizia şcolii (CDŞ) - orientare generală

 

În Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, curriculumul la decizia şcolii are un caracter pronunţat academic şi de susţinere a orientării şcolare şi profesionale a elevilor, conform cu viziunea şi misiunea unităţii de învăţământ. Prin disciplinele şi activităţile oferite în cadrul curriculumului la decizia şcolii se urmăreşte:

 - extinderea programelor şcolare pentru asigurarea progresului şcolar şi succesului la examenele finale şi examenele de admitere

 - specializarea suplimentară în limbi moderne (intensiv/bilingv) şi în informatică (intensiv informatică)

 - formarea competenţelor avansate în limbi moderne pentru promovarea examenelor lingvistice cu recunoaştere internaţională

 - educaţie pentru cetăţenie europeană şi pentru respectarea drepturilor omului

 - formarea unor competenţe profesionale în informatică (Academia ORACLE) şi în utilizarea calculatorului (pentru obţinerea ECDL)

 - formarea unor competenţe profesionale de bază în reţele de calculatoare (Academia CISCO - în organizare).

 

Curriculumul la decizia şcolii (CDŞ) - procedura de stabilire

 

Pentru stabilirea anuală a activităţilor, disciplinelor şi formaţiunilor de studiu din cadrul CDŞ se procedează astfel:

 1. Comisia pentru curriculum solicită şi centralizează propunerile de la şefi de catedre, cadre didactice, elevi şi părinţi

 2. Comisia pentru curriculum stabileşte proiectul CDŞ, în funcţie de solicitări, resurse şi politica unităţii de învăţământ

 3. Proiectul CDŞ este discutat şi avizat de Consiliul Profesoral

 4. Proiectul CDŞ se transmite către elevi spre consultare, propuneri de modificări şi exprimarea opţiunilor

 5. Comisia pentru curriculum stabileşte CDŞ rezultat din propunerile şi opţiunile elevilor, având în vedere resursele existente

 6. Consiliul Profesoral discută, după caz corectează şi avizează CDŞ şi îl trimite spre aprobare Consiliului de Administraţie

 7. Consiliul de Administraţie discută, după caz corectează şi aprobă CDŞ

 8. Activităţile, disciplinele şi formaţiunile de studiu aprobate în CDŞ de Consiliul de Administraţie devin obligatorii pentru toată şcoala

 

Curriculumul la decizia şcolii (CDŞ) - activităţi şi discipline în anul şcolar curent

 

În anul şcolar curent, activităţile şi disciplinele organizate în cadrul curriculumului la decizia şcolii sunt precizate, pentru fiecare clasă din planul de şcolarizare actual, în fişierul următor:

 

Curriculumul la decizia şcolii (CDŞ) - oferta pentru anul şcolar viitor

 

Activităţile şi disciplinele propuse pentru anul şcolar viitor în cadrul curriculumului la decizia şcolii vor fi publicate în această pagină după finalizarea procedurii descrise anterior - cel mai târziu în luna mai. Vă rugăm reveniţi!

 

Propuneri şi sugestii pentru CDŞ? Folosiţi pagina Contact  precizând la subiect „Pentru CDŞ”. Mulţumim!